Podrobný přehled služeb

Poskytujeme služby ve všech hlavních oblastech práva: rodinném, trestním, občanském, obchodním, pracovním, správním, insolvenčním a exekučním. Podrobný rozpis najdete níže.

Obecně zajišťujeme:

Z

Právní poradenství (konzultace)

Z

Smlouvy a dohody (sepsání, doplnění nebo kontrola)

Z

Další právní dokumenty

Z

Podání soudům, úřadům a dalším institucím

Z

Mimosoudní vyjednávání

Z

Žaloby

Z

Zastoupení u soudu

Z

Odvolání a stížnosti

Z

Dovolání k Nejvyššímu soudu

Z

Ústavní stížnosti

Doplňkové služby:

Z

Advokátní úschova peněz a listin

Z

Ověření podpisů

Z

Autorizovaná konverze dokumentů

Z

Výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z centrální evidence exekucí a další

Z

Notářská ověření

Z

Překlady a tlumočení

Z

Znalecké posudky

Rodinné právo

Víme, jak náročné mohou být rozvody a s ním spojené problémy. Provedeme Vás celým procesem, aby proběhl co nejhladčeji, a budeme tvrdě usilovat o to, aby byl pro Vás výsledek co nejlepší. Umíme zdatně vyjednávat s protistranou. Umíme tvrdě bojovat a nenecháme se zastrašit. Umíme najít řešení přijatelné pro obě strany. Pečlivě připravíme dohody, aby je soud schválil a aby se předešlo dalším sporům. Pokud bude třeba jít k soudu, můžete se spolehnout, že i zde budeme aktivně prosazovat Vaše zájmy.

 • rozvod (sporný i nesporný)
 • mezinárodní rozvod
 • snížení či zvýšení výživného (alimenty)
 • péče o děti
 • rozdělení společného majetku
 • určení či popření otcovství
 • zúžení společného jmění manželů – před sňatkem (předmanželská smlouva) i v průběhu manželství

Občanské právo

Můžete se na nás obrátit s jakoukoliv věcí, sebemenší i sebevětší. Pomůžeme Vám vyřešit všechny právní záležitosti, abyste měli klid. Sepíšeme pro Vás nebo zkontrolujeme smlouvy, poradíme Vám, pomůžeme Vám s řešením všelijakých sporů a bude-li třeba, budeme bojovat za Vaše práva u soudu.

 • dědické právo: závěť, dědická smlouva
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • darovací smlouvy, vrácení daru
 • sousedské spory
 • náhrada škody (na zdraví, na majetku, na ušlém zisku…)
 • spotřebitelské právo: odstoupení od smlouvy, reklamace (včetně reklamace vad zájezdu)
 • smlouvy o půjčce či úvěru (sepsání, zkontrolování či vypovězení)
 • vymáhání dluhu
 • žaloba na ochranu osobnosti (újma na cti, újma na dobrém jménu…)
 • autorské právo: poradenství, licenční smlouvy, spory

Právo nemovitostí

Zajišťujeme kompletní právní servis spojený s nemovitostmi. Prioritou je pro nás bezpečnost a úspora času a ve výsledku i peněz našich klientů.

Realitní kanceláře často nabízejí „právní servis“ a mnoho klientů se logicky ptá, proč by měli hradit ještě právní služby advokáta. Zjednodušeně proto, že to je mnohem bezpečnější. Cílem realitní kanceláře je, aby klienti uzavřeli smlouvu a kancelář tak získala provizi. Bezpečnost smluv a transakcí není obvykle pro realitní kancelář prioritou a smlouvy tak často bývají pro klienty rizikové. Naproti tomu prací advokáta je hájit pouze Vaše zájmy, tedy dohlédnout na to, aby smlouvy byly výhodné a bezpečné pro Vás, a to nejen při transakci, ale i v budoucnosti. Advokát je ze zákona pojištěn, takže kdyby Vám způsobilo jeho jednání škodu, budete odškodněni.

V naší advokátní kanceláři se věnujeme nemovitostem dlouhodobě, takže máme spoustu zkušeností a víme, na co si dát pozor. Připravíme kvalitní smlouvy nebo pečlivě zkontrolujeme již sepsané smlouvy, aby pro Vás byly co nejbezpečnější a vyhnuli jste se případným problémům v budoucnosti. Dohlédneme na to, aby smlouvy byly platné a dostatečně chránily Vaše práva a zájmy a aby Vás zbytečně nezavazovaly k něčemu, co není podle zákona nutné a co pro Vás není výhodné. Změny ve smlouvách vyjednáme se smluvními partnery nebo realitní kanceláří. Při spolupráci s realitní kanceláří ohlídáme, aby splnila všechny své povinnosti vůči Vám. Budeme dbát na to, aby pro Vás byla transakce bezpečná nejen v době jejího uskutečnění, ale i do budoucna, abyste předešli zbytečným problémům.

Zařídíme všechno, co je potřeba, abyste měli co nejméně práce a nemuseli zbytečně chodit po úřadech. Rychle zajistíme všechny potřebné dokumenty, jako výpis z katastru nemovitostí nebo nabývací tituly k nemovitostem. Zkontrolujeme, zda proti smluvním partnerům není v dostupných evidencích a registrech vedena exekuce nebo insolvenční řízení.

Účastníkům smluv ověříme podpisy na smlouvách. Veškeré dokumenty zkompletujeme a zajistíme rychlé a efektivní podání návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí. Poskytujeme bezpečné advokátní úschovy peněz i listin.

 • koupě, prodej, směna a darování nemovitosti: rezervační smlouva, dohoda o složení blokovacího depozita, smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva, advokátní úschova, darovací smlouva, zástavní smlouva, hypoteční úvěr
 • bytová družstva a společenství vlastníků jednotek: příprava stanov, zastupování, převod do osobního vlastnictví, koupě družstevního bytu (respektive převod podílu v bytovém družstvu), řešení problémů při běžném chodu družstev a SVJ
 • nájem nemovitosti: smlouva o nájmu či podnájmu
 • věcná břemena, služebnosti

Obchodní právo

Firmám, družstvům i začínajícím podnikatelům pomáháme vyřešit všechny právní záležitosti spojené s podnikáním, aby měli více času věnovat se své práci. Poskytujeme konzultace, umíme efektivně založit novou společnost, vypracujeme smlouvy (běžné i zcela specifické) a další právní dokumenty (např. obchodní podmínky nebo vnitřní firemní předpisy). Jsme pečliví a dbáme na to, aby řešení byla efektivní a co nejbezpečnější. Umíme vymáhat pohledávky a aktivně hájit zájmy našich klientů před soudy. Máme zkušenosti se zastupováním klientů v komplikovaných obchodních sporech i s mezinárodním prvkem.

 • založení společnosti, start-up
 • změny ve společnosti či družstvu
 • smlouvy všeho druhu
 • rámcové smlouvy
 • všeobecné obchodní podmínky
 • nastavení spolupráce s obchodními partnery
 • vnitřní firemní předpisy
 • řešení sporů mezi společníky a/nebo vedením firmy
 • obchodní spory (i mezinárodní): žaloby o náhradu škody, žaloby o zaplacení…
 • rozhodčí řízení
 • vymáhání pohledávek
 • autorské právo: poradenství, licence, licenční smlouvy, spor
 • neziskové organizace

Trestní právo

Ať se Vám přihodilo cokoliv, máte svá práva, která musí být dodržena. My na to dohlédneme. Budeme za Vás tvrdě bojovat a uděláme maximum, aby byl pro Vás výsledek co nejpříznivější.
Zastáváme názor, že je třeba přistupovat k věci aktivně a využít všech zákonných možností: navrhujeme důkazy, zajistíme znalecké posudky, podáváme stížnosti a žádosti, dohlížíme na výslech svědků a sami jim klademe otázky, pravidelně kontrolujeme obsah policejního či soudního spisu…

Můžete se na nás obrátit v kterékoliv fázi trestního řízení.

Poskytujeme konzultace před podáním vysvětlení policii. Řekneme Vám, co můžete očekávat, co Vám hrozí, jaká máte práva, co si vůči Vám může policie dovolit a co nikoliv. Můžeme s Vámi osobně na policii zajít a dohlédnout na to, aby vše proběhlo správně.

Po zahájení trestního řízení zastupujeme:

 • Poškozené při vymáhání náhrady škody, bolestného a psychické újmy. Uděláme maximum pro to, abyste byli patřičně odškodněni.
 • Obviněné při zahájení trestního stíhání, vazebním řízení, výslechu, jednání o mimosoudním řešení (narovnání, podmíněné zastavení trestního stíhání) a při vyjednávání dohody o vině a trestu.
 • Obžalované při hlavním líčení, vazebním řízení, veřejném zasedání, jednání o odvolání, vykonávacím řízení.
 • Odsouzené při jednání o dovolání, vykonávacím řízení, žádosti o podmíněné propuštění, žádosti o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu (např. zákazu řízení auta). Máme také zkušenost s žádostí o udělení prezidentské milosti.

Pokud jste byli neprávem stíháni, máte nárok na odškodnění (za nezákonnou vazbu, ušlý zisk, poškození dobrého jména, výdaje na obhajobu…). S vymáháním odškodnění na státu máme zkušenosti a rádi Vám pomůžeme.

Zastupujeme jak fyzické, tak právnické osoby. Firmám můžeme také pomoci s opatřením k omezení trestní odpovědnosti (tzv. Criminal Compliance Program, CCP).

Zastoupíme Vás v kterékoliv trestní věci. Může se jednat např. o tyto případy:

 • dopravní nehody, řízení pod vlivem alkoholu či omamných látek
 • ublížení na zdraví
 • drogy – pěstování, přechovávání, distribuce, výroba, převoz
 • krádež, loupež
 • škody na majetku
 • výtržnictví, rvačka
 • vyhrožování a nebezpečné pronásledování (stalking)
 • internetová kriminalita
 • podvod (pojistný, úvěrový, dotační), zpronevěra
 • hospodářská a finanční kriminalita

Správní právo (přestupky)

Zastoupíme Vás v řízení o přestupcích. Umíme účinně jednat s policií, úřady a dalšími správními orgány. Využíváme všech zákonných možností, které mohou klientovi sloužit ku prospěchu.

Jednak zastupujeme obviněné z přestupku, jednak poškozené při vymáhání škody v rámci přestupkového řízení (škody na majetku, ušlý zisk, náklady na léčbu…).

Klienti se na nás obracejí, když řeší např.:

 • dopravní přestupky:
  • řízení pod vlivem alkoholu, překročení rychlosti, jízda na červenou, ohrožení chodce, řízení bez řidičského průkazu, špatné parkování, technicky nezpůsobilé vozidlo, řízení vozidla bez registrační značky…
  • dopravní nehody
  • vybodování
  • vrácení řidičského průkazu
  • objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, právo neudat blízkou osobu
 • „drogové“ přestupky: přechovávání drog pro vlastní potřebu, pěstování konopí, prodej alkoholu mladistvým…
 • přestupky proti majetku: škoda na majetku, neoprávněné užívání cizího majetku
 • přestupky proti občanskému soužití: újma na cti, ublížení na zdraví, vyhrožování, křivé obvinění, hrubé jednání, diskriminace…
 • přestupky proti veřejnému pořádku: znevážení postavení úřední osoby, rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, znečistění veřejného prostranství, neoprávněný zábor veřejného prostranství…

Insolvenční a exekuční právo

Zastupujeme věřitele i dlužníky, fyzické i právnické osoby.

Věřitelům pomáháme s rychlým a efektivním vymáháním pohledávek. Rychle zjistíme všechny dostupné informace o majetku a závazcích dlužníka, probíhajících exekucích a současných i ukončených insolvenčních řízení. Na základě těchto informací se rozhodnete, jestli chcete pohledávky vymáhat. Pokud ano, rychle podáme insolvenční nebo exekuční návrh, aby byla šance na vymožení Vašich pohledávek co nejvyšší. Spolupracujeme s kvalitními exekutory.

Dlužníkům poradíme, jaké mají možnosti. Zjistíme, jestli je vymáhaný dluh oprávněný, jestli je ve správné výši (např. jestli nezahrnuje nezákonné poplatky) nebo jestli není promlčený. Když se na nás klient obrátí včas (např. když mu přijde předžalobní upomínka), často je možné dlužnou částku významně snížit a domluvit se na přijatelném splátkovém kalendáři. Pokud klient už obdržel platební rozkaz, podáme odpor a budeme usilovat o snížení dlužné částky u soudu. Pokud už došlo na nejhorší a byl vydán exekuční příkaz, dohlédneme na to, aby exekuce probíhala spravedlivě a aby exekucí nebyl postižen majetek jiných osob.

 • vymáhání pohledávek v exekučním a insolvenčním řízení
 • exekuční návrhy i jiná podání exekutorovi a exekučnímu soudu
 • dohody věřitelů s dlužníky s přímou vykonatelností
 • zastoupení v řízeních o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vylučovací (excindační) žaloby
 • přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení
 • ochrana práv věřitelů, zastoupení na věřitelském výboru
 • zastoupení v incidenčních sporech

Pracovní právo

Jsme tu pro zaměstnavatele i zaměstnance. Poradíme, připravíme nebo zkontrolujeme smlouvy, předpisy i jiné dokumenty. V případě soudního sporu aktivně hájíme zájmy našich klientů před soudy.

 • pracovní smlouvy
 • pracovní řád
 • výpověď
 • přezkum pracovní smlouvy
 • přezkum platnosti výpovědi
 • přezkum platnosti konkurenční doložky
 • soudní spory