Náš tým

Mgr. Jan Poláček, advokát

(linked-in; www)

Hlavní specializace:
Trestní právo
Správní právo (přestupky)
Rodinné právo
Právo na ochranu osobnosti

Členství:
Česká advokátní komora (evidenční číslo 14237)
Unie obhájců ČR

Mgr. Jan Poláček má všeobecnou právní praxi. V současnosti se věnuje především trestnímu právu, řešení přestupků, rodinnému právu a právu na ochranu osobnosti.

Má bohatou praxi: pracoval jak pro velkou mezinárodní kancelář, tak v menších specializovaných advokátních kancelářích. Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracoval v přední advokátní kanceláři, kde získal zkušenosti s korporátním právem. Když v roce 2008 studium úspěšně dokončil, nastoupil jako koncipient do advokátní kanceláře, kde se pod vedením JUDr. Prokopa Beneše věnoval zejména trestní obhajobě, konkurznímu právu a právu nemovitostí. V roce 2010 začal pracovat pod vedením JUDr. Petra Topinky, zejména v oblasti trestního práva, rodinného práva a práva na ochranu osobnosti, ale věnoval se i obchodnímu právu a nemovitostem. Po složení advokátních zkoušek v roce 2012 založil vlastní advokátní kancelář a v roce 2014 spolu s kolegyněmi založil sdružení advokátů Poláček Tryznová Prudlová.

Mgr. Jan Poláček je členem Unie obhájců ČR a České advokátní komory. Jeho evidenční číslo ČAK je 14237.

Právní služby poskytuje v češtině a angličtině. Mluví i francouzsky a španělsky.

Více informací na www.janpolacek.cz

Mgr. Hana Tryznová, advokátka

(linked-in; www)

Hlavní specializace:
Rodinné právo
Občanské právo, právo nemovitostí
Obchodní právo
Insolvenční a exekuční právo

Členství:
Česká advokátní komora (evidenční číslo 14765)
Unie rodinných advokátů

Mgr. Hana Tryznová má všeobecnou právní praxi. Zabývá se zejména každodenním právem, jako je právo rodinné (včetně mezinárodních rozvodů), právo občanské a právo nemovitostí.

Během studia práv na Karlově univerzitě začala pracovat v advokátní kanceláři JUDr. Petra Topinky a po složení státních zkoušek zde nastoupila jako advokátní koncipientka. Získala zde všeobecnou právní praxi a postupně se začala zaměřovat na občanské právo, právo nemovitostí a na rodinné právo včetně problematiky mezinárodních rozvodů. Cenné zkušenosti získala i v oblasti obchodního práva a insolvenčního řízení. Po složení advokátních zkoušek založila vlastní advokátní praxi a krátce na to s kolegy založila advokátní kancelář Poláček Tryznová Prudlová.

Mgr. Hana Tryznová je členkou Unie rodinných advokátů a České advokátní komory. Její evidenční číslo je 14765.

Právní služby poskytuje v češtině a angličtině.

Více informací na www.aktryznova.cz

Mgr. Veronika Prudlová, advokátka

(linked-in; www)

Specializace:
Obchodní právo
Pracovní právo
Insolvenční a exekuční právo
Občanské právo

Členství:
Česká advokátní komora (evidenční číslo 10381)

Mgr. Veronika Prudlová má všeobecnou právní praxi. Specializuje se na obchodní a občanské právo, zejména smlouvy, právní servis pro firmy a bytová družstva a právo na ochranu spotřebitele.

Mgr. Veronika Prudlová nastoupila do advokacie jako advokátní koncipientka po vystudování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2001. V roce 2004 složila advokátní zkoušky. Nejprve spolupracovala s advokátní kanceláři, kde dříve pracovala jako koncipientka, později se osamostatnila a s kolegy založila advokátní kancelář Poláček Tryznová Prudlová.

Během kariéry Mgr. Veronika Prudlová získala všeobecnou právní praxi, nejvíce se však věnuje obchodnímu a občanskému právu. Specializuje se zejména na oblast práva smluvního (smlouvy typické nebo specifické, uzavírané v běžném životě občany nebo v obchodních vztazích, příprava obecných obchodních podmínek). Poskytuje veškerou právní pomoc začínajícím podnikatelům při založení společnosti a nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů (start-up), stejně tak zavedeným společnostem a družstvům při řešení právních otázek vzniklých při jejich provozu a změnách ve společnostech.

Bohaté zkušenosti má dále při zastupování klientů v soudních sporech a rozhodčích řízeních, včetně sporů s mezinárodním prvkem, a s následným vymáháním pohledávek. Dále se věnuje právu nemovitostí (nájem, koupě, prodej, věcná břemena, služebnosti), bytovému právu a právu na ochranu spotřebitele, reklamacím, vč. reklamací vad zájezdu.

Mgr. Veronika Prudlová je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře pod evidenčním číslem 10381.

Právní služby poskytuje v češtině a angličtině. Více na www.akprudlova.cz