Dovolujeme si upozornit všechny právnické osoby, zejm. společnosti a družstva, ale též např. spolky, ústavy, svěřenské fondy apod., že od 1.6.2021 nabývá účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále též jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“). Tento zákon zavádí podstatné novinky oproti stávající právní úpravě.

Co se mění a co je třeba udělat

Především v některých ohledech mění definici skutečného majitele; v této souvislosti zavádí nové pojmy, a to zejm. koncového příjemce a osobu s koncovým vlivem. Zda se změní v souladu s novou úpravou určení skutečného majitele zrovna v případě Vaší právnické osoby, doporučujeme zkontrolovat co nejdříve, nejpozději ideálně do konce května 2021. Stejně tak doporučujeme všem právnickým osobám, které dosud neprovedly zápis svého skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, aby tak učinily bezodkladně. Důvodem je riziko poměrně závažných sankcí, které zavádí nově uvedený zákon, jakož i zvýšení poplatku za zápis do evidence od 1.6.2021, a to z 1.000,- Kč na 4.000,- Kč. V neposlední řadě pak též to, že v případě některých právnických osob vzrostou po 1.6.2021 oproti stávající právní úpravě nároky na doložení skutečného majitele.

Sankce

Pokud jde o následky nesrovnalostí v zápisech v evidenci skutečných majitelů, budou jimi nově, zjednodušeně shrnuto, zejm.:  

  • riziko udělení pokuty, kterým může za podmínek stanovených zákonem o evidenci skutečných majitelů skončit tzv. řízení o nesrovnalosti, a to až do výše 500.000,- Kč; riziku pokuty čelí i skutečný majitel, který neposkytne právnické osobě, jíž se určení skutečného majitele týká, potřebnou součinnost;
  • zákaz výplaty podílu na prospěchu (tj. podílu na zisku, podílu na likvidačním zůstatku apod.) skutečnému majiteli obchodní korporace, který není zapsán v evidenci skutečných majitelů, jakož i právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem; obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na prospěchu také právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jež nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele; právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl z uvedeného důvodu vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká;
  • zákaz výkonu hlasovacích práv skutečného majitele obchodní korporace, který není zapsán v evidenci skutečných majitelů, při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace a zákaz rozhodování takového skutečného majitele coby jediného společníka; zákaz výkonu hlasovacích práv se vztahuje i na právnickou osobu nebo toho, kdo jedná na účet právního uspořádání, jejichž je taková osoba rovněž skutečným majitelem; uvedené zákazy se neuplatní pouze v případě, že vzniklo postavení skutečného majitele v období 15 dnů přede dnem rozhodování nejvyššího orgánu nebo jediného společníka; hlasovací práva v obchodní korporaci nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu vykonávat nebo jako její jediný společník rozhodovat také právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jež nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného majitele;
  • dle § 52 zákona o evidenci skutečných majitelů nelze vymáhat práva a povinnosti z právního jednání zastírajícího osobu skutečného majitele, které vznikly v době, kdy není skutečný majitel zapsán v evidenci skutečných majitelů; to platí bez ohledu na to, kterým právním řádem se právní jednání řídí.

Ze shora uvedeného vyplývá, že je vhodné nebrat zápis do evidence skutečných majitelů na lehkou váhu. V této souvislosti je třeba vzít též do úvahy odpovědnost členů statutárního orgánu (jednatelů, členů představenstva apod.) a z ní plynoucí důsledky, pokud dojde k porušení péče řádného hospodáře z jejich strany v případě, že nezajistí včasný a řádný zápis skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, a společnosti z toho vznikne škoda.

Další změny

Zbývá doplnit, že novinky jsou i v dalších směrech. Účelem tohoto příspěvku není podrobný rozbor veškerých změn, které od 1.6.2021 nastanou, jen upozornění na některé prakticky nejdůležitější změny, které by neměly uniknout pozornosti osob zajišťujících obchodní vedení právnických osob.

Ze všech ostatních změn proto upozorňuji především na to, že část údajů zapsaných o právnických osobách v evidenci skutečných majitelů bude nově veřejně přístupná úplně každému; banky a další povinné osoby na úseku boje proti praní špinavých peněz budou mít pod rizikem sankcí povinnost hlásit nesrovnalosti v zápisech v evidenci, které při své činnosti zjistí, čímž roste praktické riziko zjištění nesrovnalostí a zahájení řízení o jejich odstranění.

Příslušné orgány sice budou činit za podmínek stanovených zákonem o evidenci skutečných majitelů též tzv. automatické průpisy, kdy dojde k automatickému zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, ale k tomu by mělo dojít pouze v jednoznačných případech skutečného majitele stanovených uvedeným zákonem (např. u jediného akcionáře a.s.), a to v případě údajů zapisovaných po 1.6.2021; na automatický průpis se však nelze spoléhat u těch subjektů, které již mají povinnost mít zapsaného skutečného majitele dle stávajících předpisů. Některé subjekty budou povinnosti zapisovat skutečného majitele zcela zproštěny, půjde zejm. o stát, obce, některé příspěvkové organizace apod. Oddychnout si mohou též SVJ (společenství vlastníků jednotek), která nebudou nově (od 1.6.2021) povinná zapisovat svého skutečného majitele do evidence.

 

Jsem si vědoma, že tato problematika je poměrně složitá. Pokud budete potřebovat naši právní pomoc, neváhejte se na nás obrátit